DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 
OKULUN TÜRÜ VE AMACI
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığının  yüzer ve kara birliklerinde  sınıfı ile  ilgili kadro görevini yürütecek düzeyde  Deniz Astsubayı  yetiştirmek amacıyla; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda  Lise  ve dengi okul mezunu   öğrencileri yetiştiren bir eğitim kurumudur.
                                                         
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNDA BULUNAN BÖLÜMLER
 
Elektrik 
Elektronik
Obi teknisyenliği
Seyir
Havuz
Motorcu
Yarasavunma
İkmal
İdari
Porsun
Telsiz
Güdümlü mermi
Topçu
Atış Kontrol
Torpidocu
Mayın
DSA (Denizaltı Savunma Aletleri)
Radar
 
BAŞVURU  KOŞULLARI

A. SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTER İLE İLGİLİ KOŞULLAR

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a- tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
b- Türk Silahlı kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
c- Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
d- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrı tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyeti bulunmaması,
e- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli yada sakıncalı hallerinin bulunmaması,
3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zamanaşımına uğramış yahut, para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
4- Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
5- Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek
 

B. ÖĞRENİM,  YAŞ ve  BOY  İLE  İLGİLİ KOŞULLAR;
 
a.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan lise ve dengi okullardan  mezun olacak  durumda olan  veya dönemine bakılmaksızın  bir önceki yıldan mezun olmak,
b.  Yurt dışındaki okullardan mezun öğrenciler için mezun olduğu  okulların  denkliği   Milli eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,.
c.  Başvuru kılavuzunda yer alan okul türleri ve alan/bölümlerden mezun olmak.
d.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  Merkezi (ÖSYM) tarafından  yapılan ÖSS ‘na katılmış olmak. ÖSS’dan 185.000 (Orta Öğretim Başarı puanı dahil edilmemiş) veya daha yüksek puan alması ön koşuldur.
e.  Şehit ve gazi çocukları için %5   oranında ilave kontenjan verilecektir.
 
UYARI: Adaylar 2. aşama sınavlarına  ÖSS sonuçlarını takiben Deniz Kuvvetleri komutanlığının  alan/bölümlere  yönelik  ayrı ayrı belirleyeceği  kontenjanlar doğrultusunda  tespit edilecek  taban puanlara göre çağrılacaklardır.
 
C-SAĞLIK , BEDEN YETERLİLİĞİ, YAŞ,BOY İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
 
1.  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık  niteliklerine uygun olmak ve  bu durumunu   sevk edecekleri Askeri hastanelerden  alacakları  “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.
2.  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan  sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve  göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi  ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük veya lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk,  Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş v.b. düztaban olmamak) 
3.  Ağırlığı; boy ölçüsünün  santimetre olarak son iki rakamı  ele alındığında, bu rakamdan 5 kg.a kadar ( 5 kg. dahil) fazla, 15 kg.a kadar (15 kg. dahil) noksan sınırları içinde olmak.
4.  21 yaşından büyük olmamak, her  ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
5.  Yaş ve boy (ayakkabısız) aşağıda belirtilen sınırlar içinde bulunmak.
 
YAŞ          ALT SINIR BOY-KİLO              ÜST  SINIRBOY – KİLO    
16            162CM----50KG                      185 CM-----71 KG
17            166CM----52KG                      186 CM-----72 KG
18            167CM----53KG                      187 CM-----73 KG           
 
 
Not: Askeri hastanelerce verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları TSK Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olmadığı  tespit edilenlerin  okulla ilişkileri kesilir..
 
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
 
Başvurular:   Şahsen, Posta  ve İnternet  www.dzkk.tsk.mil.tr  veya www.dho.edu.tr  adreslerinden yapılabilecektir.
Başvuru formları:  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl/İlçe  Askerlik Şubesi Başkanlıkları,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  ve diğer illerdeki komutanlıklardan  temin edilebilecektir.
 
İKİNCİ AŞAMA SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 
Adaylar; ÖN SAĞLIK,  BEDEN YETENEĞİ, MÜLAKAT  VE KESİN KARAR  KURULU  aşamalarından   oluşmaktadır. 
 
Aday öğrencilerin bu aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir.
                                      
ÖN SAĞLIK: Aday öğrencilerin fiziksel görünümlerini, boy  ve kilolarını, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıklarını tespit amacıyla yapılan  inceleme ve ölçmelerdir.
 
BEDENİ YETENEK: Ön sağlık muayenesini geçenler  Beden Yeterliği  kurulundan fiziki yetenekleri saptanmak üzere
 
UYGULANAN  TESTLER
·  400 M Koşu
·  Durarak uzun atlama
·  Mekik (1 dk. )
·  Barfikste kol çekme
·  Basketbol Topu Fırlatma    testlerine  tabi tutulur.     
 
MÜLAKAT: Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlarındaki denge ve kendine güven unsurları tespit edilir.
 
İkinci aşama sınavlarında başarı gösteren adaylar her branşa yönelik ayrı ayrı belirlenen taban puana göre aynı gün içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Askeri hastanelere Askeri Öğrenci Olur kararlı sağlık raporu almak üzere  sevk edilirler.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
-  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Eğitim Öğretim Bilgi Dosyaları,
-  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvurma Kılavuzu 2005,
-  www.dzkk.tsk.mil.tr ve www.dho.edu.tr  adreslerinden yararlanılmıştır.

 

HAZIRLAYAN
Türkiye İş Kurumu Ankara  Meslek Danışma Merkezi
2005